Fostering Communities

Fostering Communities is a new national programme of improvement and support led by The Fostering Network in Wales and funded by the Welsh Government from 2020-2023. Embedded within Fostering Communities is a co-production approach, which means we will work in equal partnership with foster carers, children and young people in care and fostering services to plan and deliver the programme. Working together as co-creators and sharing power will enable us to build a strong and resilient fostering community with the aim of improving wellbeing for all. Fostering Communities recognises that everyone in the fostering sector has a vital contribution to make in order to improve the quality of life for children and young people in care and their foster families.

English/Cymraeg

What is Fostering Communities?

Fostering Communities is our new national programme of improvement and support, placing foster carers at the centre of the team around the child. Through our bespoke programme of work, we will improve the experience of children looked after in Wales, support foster carers to provide permanent, stable and aspiring homes, and ensure that children and young people in care are able to make a positive and valued contribution to their own wellbeing.

Fostering Communities will:
 • increase permanence and stability for children looked after
 • empower children and young people to be able to contribute to their own wellbeing
 • improve competence, confidence and motivation of the fostering workforce
 • empower the workforce to improve well-being outcomes for children
 • improve foster carer retention, to ensure a skilled, competent and committed foster carer workforce can continue to have the greatest positive influence on the life of a child who is fostered
 • focus on prevention and early intervention.
   
The Fostering Communities programme comprises of six workstreams, matching the needs that the fostering community have told The Fostering Network that they require greater support with:

 

 1. Fosterline Wales, a high-quality information and advice service, offering phone support, accessible digital resources, toolkits and webinars. Fosterline Wales have previously produced factsheets for foster carers in Wales. These focus on issues ranging from allegations to pets to saying goodbye and can be found here.
 2. Professional development for the fostering workforce through learning and development events accessible throughout Wales. The webinars and online training will cover a range of fostering topics, focusing on a blended learning approach for professional development.  
 3. An Independent Advice and Mediation Service, piloting in Swansea LA and Neath Port Talbot LA, will empower foster carers and service staff to resolve conflict, complaints or allegations and support good practice to reduce and prevent incidents that can risk placement breakdown and removal of approval. For more information please email Jasmin Thorn - Advice and Mediation worker. 
 4. Thrive, our young people focused resource will provide an important form of support for young people in foster care; providing a platform to have their voices heard and offer advice and support to their peers. Thrive is already widely known and recognised as our well-established magazine, written by young people for young people. Read the latest edition focusing on 'Pathway Plans' in English and Welsh
 5. Walking Tall, our programme of engagement activities for younger children will provide opportunities for primary school aged children in foster care to make their voices heard and enable them to reach their full potential. Find out more about the project in our year 1 report and year 2 report.
 6. Our co-production approach recognises that everyone in the fostering sector has a vital contribution to make. Working in equal partnership as co-creators with foster carers, children and young people in care and fostering services, we will improve the quality of life for our fostering community here in Wales.
Our co-production resources for year 2 of the programme include:
 
Putting co-production into practice with young people: pathway planning 
 
This guide focuses on pathway planning and how independent reviewing officers, social workers, personal advisors and foster carers can pilot co-production as part of the pathway planning process, before rolling it out across other area's of their work and practice. Included in the guide is also a simple traffic light assessment tool to enable practitioners and young people to assess how well they are co-producing together. 
 
Read the guide in English and Welsh. Download and use the traffic light assessment tool in English and Welsh
 
Our co-production resources for year 1 of the programme include:
 
Putting co-production into practice: A young person's self assessment tool for annual reviews
 
This guide aims to support managers and social care practitioners in the further implementation of the 2014 Act, in putting co-production at the heart of practice, alongside the young people who are looked after. It focuses on co-production within the looked after children's review and describes what co-production might look like in this context and provides a simple traffic light assessment tool to enable practitioners and young people to assess how well they are co-producing together.
 
Introducing co-production at the evaluation stage of a project cycle
 
This paper is a contribution to the ongoing discussion on what co-production means from our perspective. We have outlined top tips and practical points to keep in mind as fostering services evaluate their own co-production journey as they develop their learning and development portfolio for foster carers and improve practice and care for the children they look after. 
 
Co-production - Reflecting on professional learning and development for foster carers 
 
This paper details case studies which demonstrate the experiences of The Fostering Network in Wales in engaging co-production in its development for learning and development opportunities for fostering services and foster carers. The next step is to ask what might these individual case studies, each delivered in their own unique context, offer in terms of learning that might be applied elsewhere within the Fostering Communities programme, The Fostering Network or fostering services across Wales? 
 
 
For more information about Fostering Communities please email the programme team below or you can call the Wales office on 02920 440940.

Cymunedau Maethu

Mae Cymunedau Maethu yn rhaglen genedlaethol newydd o welliannau a chymorth dan arweiniad Y Rhwydwaith Maethu yng Nghymru ac a ariannir gan Lywodraeth Cymru o 2020 – 2023.

Wedi’i wreiddio o fewn Cymunedau Maethu y mae ymagwedd o gyd-gynhyrchu, sy’n golygu y byddwn yn gweithio mewn partneriaeth gyfartal â gofalwyr maeth, plant a phobl ifanc mewn gofal a gwasanaethau maethu i gynllunio a chyflenwi’r rhaglen. Bydd cydweithio fel cyd-grewyr a rhannu pŵer yn ein galluogi i fagu cymuned faethu gref a gwydn sydd â’r nod o wella lles i bawb.

Mae Cymunedau Maethu yn cydnabod bod gan bawb yn y sector maethu gyfraniad hanfodol i’w wneud er mwyn gwella ansawdd bywyd i blant a phobl ifanc mewn gofal a’u teuluoedd maeth.

Beth yw Cymunedau Maethu?

Cymunedau Maethu yw’n rhaglen genedlaethol newydd o welliannau a chymorth, sy’n gosod gofalwyr maeth wrth graidd y tîm o amgylch y plentyn. Drwy’n rhaglen waith unswydd bwrpasol, fe fyddwn yn gwella profiad plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru, fe fyddwn yn cynorthwyo gofalwyr maeth i ddarparu cartrefi parhaol, sefydlog a chanddynt ddyheadau, ac fe fyddwn yn sicrhau bod plant sy’n derbyn gofal yn gallu gwneud cyfraniad cadarnhaol a gwerthfawr tuag at eu lles eu hunain.

Bydd Cymunedau Maethu yn:

 • cynyddu parhauster a sefydlogrwydd i blant sy’n derbyn gofal
 • grymuso plant a phobl ifanc i allu cyfrannu tuag at eu lles eu hunain
 • gwella cymhwysedd, hyder a chymhelliant y gweithlu maethu
 • grymuso’r gweithlu i wella deilliannau lles i blant
 • gwella cyfradd cadw gafael ar ofalwyr maeth i sicrhau y gall gweithlu o ofalwyr maeth medrus, hyfedr ac ymrwymedig barhau i gael y dylanwad cadarnhaol mwyaf ar fywyd plentyn maeth
 • canolbwyntio ar atal ac ymyrryd yn fuan.
   

Mae rhaglen Cymunedau Maethu yn cynnwys chwe ffrwd gwaith, sy’n paru’r anghenion y dywedodd y gymuned faethu wrth Y Rhwydwaith Maethu y mae arnynt angen mwy o gefnogaeth gyda nhw. 

 
 1. Llinell Faethu Cymru, gwasanaeth gwybodaeth a chynghori o ansawdd uchel sy’n cynnig cymorth ar y ffôn, adnoddau digidol hygyrch, pecynnau cymorth a gweminarau. Mae Llinell Faethu Cymru wedi cynhyrchu taflenni gwybodaeth o’r blaen ar gyfer gofalwyr maeth yng Nghymru. Mae’r rhain yn canolbwyntio ar faterion sy’n amrywio o honiadau i anifeiliaid anwes, ac i ffarwelio, ac fe ellir eu canfod yma

 2. Datblygiad proffesiynol ar gyfer y gweithlu maethu drwy ddigwyddiadau dysgu a datblygu sy’n hygyrch drwy Gymru i gyd.  Bydd y gweminarau a’r hyfforddiant ar-lein yn ymdrin ag ystod o bynciau maethu, yn canolbwyntio ar ymagwedd o ddysgu cymysg ar gyfer datblygiad proffesiynol.  
 3. Bydd Gwasanaeth Cynghori a Chyfryngu Annibynnol, a dreialir yn Awdurdod Lleol Abertawe ac Awdurdod Lleol Castell Nedd Port Talbot, yn grymuso gofalwyr maeth a staff y gwasanaeth i ddatrys gwrthdaro, cwynion neu honiadau ac yn cynorthwyo ymarfer da er mwyn lleihau ac atal digwyddiadau a all olygu perygl y gellid chwalu lleoliad a cholli cymeradwyaeth. I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at jasmin.thorn@fostering.net – gweithiwr Cynghori a Chyfryngu, os gwelwch yn dda. 

 4. Bydd Ffynnu, ein hadnodd sy’n canolbwyntio ar bobl ifanc, yn darparu math pwysig o gymorth i bobl ifanc mewn gofal maeth, gan ddarparu llwyfan iddynt gael dweud eu dweud a chynnig cyngor a chymorth i’w cyfoedion. Mae Ffynnu eisoes yn hysbys yn gyffredinol ac yn cael ei gydnabod fel ein cylchgrawn sydd wedi hen ennill ei blwyf, ac a ysgrifennir gan bobl ifanc i bobl ifanc. Darllenwch y rhifyn diweddaraf sy’n canolbwyntio ar 'Cynllun Llwybr’ yn Saesneg a Chymraeg

 5. Bydd Walking Tall (Pennau’n Uchel), ein rhaglen o weithgareddau ymgysylltu ar gyfer plant iau, yn darparu cyfleoedd i blant oed ysgol gynradd mewn gofal maeth gael pobl i glywed eu lleisiau ac i’w galluogi i gyrraedd eu potensial llawn. Canfyddwch fwy o wybodaeth am y prosiect yn ein hadroddiad blwyddyn 1 a'n hadroddiad blwyddyn 2.
 6. Mae ein hymagwedd o gyd-gynhyrchu yn cydnabod bod gan bawb yn y sector maethu gyfraniad hanfodol i’w wneud. Gan weithio mewn partneriaeth gyfartal fel cyd-grewyr â gofalwyr maeth, plant a phobl ifanc mewn gofal a gwasanaethau maethu, fe wnawn wella ansawdd bywyd ar gyfer ein cymuned faethu yma yng Nghymru.
Mae ein hadnoddau cydgynhyrchu ar gyfer blwyddyn 1 y rhaglen yn cynnwys:

Rhoi cydgynhyrchu ar waith: Offer hunanasesu person ifanc ar gyfer adolygiadau blynyddol

Nod y canllaw hwn yw cynorthwyo rheolwyr ac ymarferwyr gofal cymdeithasol i weithredu rhagor ar Ddeddf 2014, gan roi cydgynhyrchu wrth graidd ymarfer, ochr yn ochr â’r bobl ifanc sy’n derbyn gofal.  Mae’n canolbwyntio ar gydgynhyrchu yn yr adolygiad ar blant sy’n derbyn gofal ac mae’n disgrifio sut y gallai cydgynhyrchu ymddangos yn y cyd-destun hwn ac mae’n darparu offer asesu o fath goleuadau traffig syml i alluogi ymarferwyr a phobl ifanc i asesu mor dda y maent yn cydgynhyrchu gyda’i gilydd.

Cyflwyno cydgynhyrchu yng nghyfnod gwerthuso cylch prosiect

Mae’r papur hwn yn gyfraniad tuag at y drafodaeth gyfredol ynglŷn â’r hyn y mae cydgynhyrchu yn ei olygu o’n safbwynt ni.  Rydym wedi amlinellu cynghorion gwych a phwyntiau ymarferol i’w cadw mewn cof wrth i wasanaethau maethu werthuso’u taith eu hunain o ran cydgynhyrchu wrth iddynt ddatblygu’u portffolio dysgu a datblygu ar gyfer gofalwyr maeth a gwella ymarfer a gofal ar gyfer y plant y maent yn gofalu amdanynt.
 
Cydgynhyrchu – Myfyrio ar ddysgu a datblygu proffesiynol ar gyfer gofalwyr maeth  

Mae’r papur hwn yn rhoi manylion astudiaethau achos sy’n dangos profiadau’r Rhwydwaith Maethu yng Nghymru wrth weithredu cydgynhyrchu yn ei ddatblygiad ar gyfer cyfleoedd dysgu a datblygu ar gyfer gwasanaethau maethu a gofalwyr maeth.  Y cam nesaf yw gofyn beth y gallai’r astudiaethau achos unigol hyn, y caiff pob un ei chyflenwi yn ei chyd-destun unigryw ei hun, ei gynnig o ran dysgu y gellid ei gymhwyso yn rhywle arall yn y rhaglen Maethu Cymunedau, Y Rhwydwaith Maethu neu wasanaethau maethu ledled Cymru?

 

I gael mwy o wybodaeth am Cymunedau Maethu, anfonwch e-bost, os gwelwch yn dda, at dîm y rhaglen, isod, neu fe allwch ffonio swyddfa Cymru ar 02920 440940.

0