Fostering Communities

Fostering Communities is a national programme led by The Fostering Network and funded by the Welsh Government from 2020-2025. At its heart is a co-production model which means we will work in partnership with foster carers, children and young people looked after and fostering services to plan and deliver the programme. Working together, we aim to build a strong and resilient fostering community with improved wellbeing for all.  

 

What is Fostering Communities?

Fostering Communities is a whole systems approach to supporting children looked after and their foster families. Co-produced programme outputs will empower the fostering community to improve outcomes for children and young people. 

 

 Fostering Communities is based on three interrelated programme areas: 

Research and Consultation

We will lead on, and support, the development of evidence informed practice, using the strong relationships we have with sector-leading research teams. This will include: 

 

Co-Production

We will champion and listen to the voices of our Fostering Community in Wales, bringing together advisory boards, forums, and focus groups of foster carers, children and young people, and social care workers. This will include: 
 

 • Facilitating quarterly forum and advisory board meetings to ensure that voices from across the sector contribute to the development of our work and that of our stakeholders.  
 • Facilitating an annual symposium for all forums/boards for a day of sharing, learning and planning.  

Implementation

We will use a variety of channels to disseminate research, create learning and development opportunities, and share good practice across Wales. This will include: 

 • Delivery of webinars for foster carers  
   
 • Development of our young people’s magazine Thrive and the Wales Young People’s Care Experience Advisory Board
   
 • Publishing and disseminating an Allegations toolkit/best practice guide for fostering services. 
   
 • Development of a child and foster carer resource, which will support relationship building at home via a series of creative activities. Find out more about the project in our year 1, year 2 and year 3 report. 
   
 • Fosterline Wales, our confidential and bilingual information and advice service, offering support via phone and email. Factsheets and briefing papers on a variety of fostering topics are also available.

 

 

The work will be underpinned by a commitment to reframing care experience and creating a narrative that will support progressive and effective communication about the care system. We will also focus on programme impact, using the National Wellbeing Outcomes as our measurement of success.  

  

For more information about Fostering Communities please email the programme team below or you can call the Wales office on 02920 440940. 

 

Elizabeth Bryan – Assistant Director Wales

Alexandra Atkins - Programme Manager

 

Cymunedau Maethu

Mae Maethu Cymunedau yn rhaglen genedlaethol dan arweiniad Y Rhwydwaith Maethu ac a ariannir gan Lywodraeth Cymru o 2020-2025.  Wrth ei chraidd y mae model cydgynhyrchu sy’n golygu y byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â gofalwyr maeth, plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal a gwasanaethau maethu i gynllunio a chyflenwi’r rhaglen.  Gan weithio gyda’n gilydd, ein nod yw datblygu cymuned faethu gref a chadarn gyda gwell llesiant i bawb.  

Beth yw Cymunedau Maeth?

Mae Cymunedau Maethu yn ymagwedd systemau cyfan tuag at gynorthwyo plant sy’n derbyn gofal a’u teuluoedd maeth.  Bydd allbynnau rhaglenni a gydgynhyrchwyd yn grymuso’r gymuned faethu i wella deilliannau i blant a phobl ifanc. 

  

 Seilir Cymunedau Maethu ar dri maes rhaglenni sy’n rhyng-gysylltiedig: 

Ymchwil ac Ymgynghori  

 

Byddwn yn arwain ar, ac yn cynorthwyo’r gorchwyl o ddatblygu arferion a hysbysir gan dystiolaeth, gan ddefnyddio’r perthnasoedd cryf sydd gennym â thimau ymchwil sy’n arwain yn y sector.  Bydd hyn yn cynnwys:  

 

Cydgynhyrchu  

Byddwn yn hyrwyddo ac yn gwrando ar leisiau’n Cymuned Faethu yng Nghymru, gan ddod â byrddau cynghori, fforymau a grwpiau ffocws o ofalwyr maeth, plant a phobl ifanc, a gweithwyr gwaith cymdeithasol ynghyd.  Bydd hyn yn cynnwys:  

 • Hwyluso cyfarfodydd chwarterol o fforymau a byrddau cynghori i sicrhau bod lleisiau o bob cwr o’r sector yn cyfrannu tuag at ddatblygu’n gwaith a gwaith ein rhanddeiliaid.   
   
 • Hwyluso symposiwm blynyddol ar gyfer yr holl fforymau/fyrddau ar gyfer diwrnod o rannu, dysgu a chynllunio.   

 

Gweithredu  

Byddwn yn defnyddio amrywiaeth o sianeli i ledaenu ymchwil, i greu cyfleoedd dysgu a datblygu, ac i rannu arferion da ledled Cymru.  Bydd hyn yn cynnwys:  

 • Llinell Faethu Cymru, ein gwasanaeth gwybodaeth a chynghori cyfrinachol a dwyieithog, sy’n cynnig cymorth ar y ffôn a thrwy e-bost.  Mae taflenni ffeithiau a phapurau briffio ynglŷn ag amrywiaeth o bynciau maethu hefyd ar gael.
   
 • Darparu gweminarau ar gyfer gofalwyr maeth.
     
 • Datblygu’n cylchgrawn i bobl ifanc, sef Ffynnu, a Bwrdd Cynghori ar Brofiad Gofal Pobl Ifanc Cymru. 
   
 • Cyhoeddi a lledaenu canllaw pecyn cymorth/arferion gorau ynghylch Honiadau ar gyfer gwasanaethau maethu. 
   
 • Datblygu adnodd ar gyfer plentyn a gofalwr maeth, fydd yn cynorthwyo i fagu perthynas gartref drwy gyfres o weithgareddau creadigol.  Canfyddwch fwy o wybodaeth am y prosiect yn ein hadroddiad blwyddyn 1, blwyddyn 2 a blwyddyn 3
   
 • Llinell Faethu Cymru, ein gwasanaeth gwybodaeth a chynghori cyfrinachol a dwyieithog, sy’n cynnig cymorth ar y ffôn a thrwy e-bost.  Mae taflenni ffeithiau a phapurau briffio ynglŷn ag amrywiaeth o bynciau maethu hefyd ar gael.   

 

Bydd y gwaith yn cael ei danategu gan ymrwymiad i ail-fframio profiad gofal a chreu naratif fydd yn cynorthwyo cyfathrebu blaengar ac effeithiol ynglŷn â’r system ofal.  Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar effaith y rhaglen, gan ddefnyddio’r Canlyniadau Llesiant Cenedlaethol fel ein ffon fesur o lwyddiant.  

   

I gael mwy o wybodaeth am Cymunedau Maethu, a fyddech cystal ag anfon e-bost at dîm y rhaglen, isod, neu fe allwch ffonio swyddfa Cymru ar 02920 440940.  

  

Elizabeth Bryan – Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cymru   

Alexandra Atkins - Rheolwr Rhaglen

  
0